person tossing globe

Pinksteren: Handelingen 2 in 16 talen

‘Want de Geest spreekt alle talen’, zegt een bekend lied dat met Pinksteren weer in veel kerken gezongen zal worden. In Handelingen 2 lezen we over het ’talenwonder’. De leerlingen spraken vreemde talen, zodat de boodschap van het Evangelie voor alle aanwezigen te begrijpen was. Wij vroegen ons af hoe dat geklonken kan hebben. Je hoort en ziet hieronder het het Pinksterevangelie in o.a. Zulu, Catalaans, Zuid-Afrikaans, Portugees maar ook Flakkees en Fries. Het Evangelie is sinds Pinksteren de wereld rond gegaan. Wat een kracht heeft de heilige Geest!

Het filmpje met het Pinksterevangelie is uiteraard vrij om te gebruiken!

Handelingen 2:3 en 4 in zestien talen

Handelingen 2

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe: ‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte.

1 Comment

  1. […] Pinksteren vieren christenen de uitstorting van de heilige Geest. Op die feestdag kunnen de onderstaande ’10 […]

Comments are closed.

Dit vind je misschien ook interessant...